Door: Finbar van der Veen
Vastelaovend Same, oftewaal dé Venlose vastelaovesplaat, besteit viërtig jaor. Piet Janssen (1938) werkde jaorelangk as verkaupmanager beej V&D in Venlo. In die hoedanigheid waas haein 1976 verantwaordelik veur de totstandkoming van Vastelaovend Same. De plaat woord ein ôngekind verkaupsucces: d’r woorte miër as twintigdoézend exemplare van verkoch. Det beteikent det ‘t joeksige stökske vinyl destiéds beej haos iddere vastelaovesleefhebber in de regio in de hoéskamer te vinde waas. Janssen kiek vanoét zien perspectief truuk op ‘t ôntstaan van de elpee en alles waat d’r beej kwaam kiéke…

‘t Is 1975, vlak veur de vastelaovend. De jäörlikse plaat mit carnavalsschlagers duit ‘t good ‘in den lande’. De aanwezigheid op de plaat van recente hits van Ria Valk, André van Duin en miër van det soort zörg veur groëte verkaupciéfers. Leefs hônderddoézend zien d’r van gepers en die môtte allegaal aan de man waere gebrach. Op maondaagmorge duit de groëten baas van Vroom & Dreesmann vanoét Amsterdam zien waekeliks belrundje. Wievuuel zien d’r van de carnavalselpee verkoch in de diverse filiale? In Brabant löp ‘t prima. Eindhove is ennen oétscheeter: leefs veerhônderd exemplare in éin waek tieds! Dan volg ein telefoontje nao Venlo. Slech niejts. Eine verkochde elpee. Eine verdwaalden Hollander. Verbazing vanoét Amsterdam. Wie kin det? In Venlo viére ze toch auk carnaval? ‘Weej viére vastelaovend’, zoë vertelt verkaupmanager Piet Janssen, ônder miër verantwaordelik veur de plateafdeling. ‘En dan zinge we ôs eige nummers.’

Efkes is ‘t stil aan d’n andere kant van de lien. Maar dan herpak de hoëggeplaatsde V&D-man zich. Piet Janssen wuurt oétgedaag: as hae ‘t allemaol zoë good wet, dan zörg haeij d’r maar veur det d’r ein plaat wuurt samegesteld veur de regionale mert. Maar: as die elpee neet verköp dan zien de consequenties veur ‘m, zoë klink ‘t onheilspellend. Janssen krieg dus ein groëte verantwaording: hae môt zörge veur ein Venloos warehoésalternatief op de landelikke carnavalsplaat. Det is ‘t prille begin van det waat oétintelik tot Vastelaovend Same zoel leije…

‘t Samestelle en op de mert bringe van ein Venlose vastelaovesplaat: ‘t is ein net zoë interessant as ingewikkeld én intensief werk veur de op det moment 37-jäörige Piet Janssen. Dae is dan al hiel waat jaore werkzaam beej Vroom & Dreesmann. Det hit: op dertienjäörige laeftiéd begôs Piet beej ’t wareho֖és, halverwaege de jaore zevetig haet hae de leiding euver ein aantal aafdeilinge. Ein daovan is dus de plateaafdeiling, die door Janssen mit passie wuurt gerund. En noow haet hae ein opdrach aangenaome waovan neet persies duudelik is wie alles môt waere aangepak. Mit de verkaup van plate haet Janssen ervaring genôg, maar mit ‘t make daovan? Waal wet hae wie gennen andere wiesse mertgerich môs dinke. Iërs woorte plate voeu V&D centraal ingekoch, maar de Randstad had (en haet) eine gans andere smaak as ein stad wie Venlo. Dao waas de vraog nao ‘t Duitse produk altiéd al enorm groët, maar doordet de V&D-top beslisde waat in de winkel kwaam en zich baseerde op de landelikke trends ware die plate in Venlo iddere kiër in rap tempo oétverkoch. Det verandert as Janssen zich persuuënlik maag gaon bezighalde mit d’n inkaup van albums. Zoë kin hae ein stök klantgerichder en effectiever te werk gaon.

Feitelik hanteert hae diezelfde werkwiés beej ‘t samestelle van de dan nog titelloze vastelaoveslaat. Commercieel dinken, dao geit ‘t um. ‘t Meus ein plaat gaon waere die ‘t niet allein in Venlo, maar in de ganse regio good zoel gaon doon. Ein streve det d’r veur zörgde det ‘t mit klem gen specifieke Jocusplaat meus waere. Janssen haet volledig carte blanche gekrege beej ‘t samestelle van d’n inhald en is dus neet gebônde aan ‘t Jocus-rippertoire. En die vreejheid zoel hae  volledig neme.

Alle umstandighede zien d’r in idder geval nao um van de aankômmende plaat ein succes te make. De ‘fine fleur’ van de Venlose én Limburgse vastelaovend wuurt betrokke beej de realisatie van ‘t album. Jan Theelen teikent veur de opnames en arrangemente, veur de zangk zien bekinde name wie Wiel Vestjens, Hay Crompvoets, Wiel Verwijst en Hannelore Winter verantwaordelik. En auk ‘t schriéversduo Frans Boermans / Thuur Luxembourg, de Lennon en McCartney van de Venlose vastelaovend, zal ein flinke rol gaon speule. Maar zoëvaer is ‘t nog neet: iërs môt de liedjeskeuze veur ‘t album waere gemak.

‘Eigelik’, zoë begint Piet Janssen, ‘waas de samestelling neet ens erg lastig. Me had op det moment zo’n viéfhônderd leedjes en liedjes oét Venlo en umgaeving. ‘t Selectere waas veural ein logisch proces. Want netuurlik meus Venlo Stedje d’r op kômme. Sommige nummers sprooke gans veur zich. De naodrök kwaam te ligge op ‘t rippertoire van Boermans en Luxembourg.’ Toch is d’r waat opvallends aan de hand. Asse ein plaat vol vastelaoveshits oét de regio oét wils bringe is ‘t opmerkelik det juus Sjiengele boem op die plaat ôntbrik: ‘Ik heb iërlik gezag auk neet euverwaoge det d’r op te zette. In daen tiéd was ‘t in mien auge lang neet zô’nne kraker as det ‘t nummer noow wuurt beschouwd. Lei Meisen haet dao later ein groët aandeil in gehad, door Sjiengele boem hiël döks te dreije. Maar nae, destiéds loog ‘t neet zoë veur de hand det nummer op Vastelaovend Same te zette.’

De plaat meus ein ‘vloeiend gehiël’ gaon vorme: de bedoeling waas det de nummers in mekaar euver zoelle gaon laupe en mekaar zoëdoonde op logische wiés zoelle opvolge. Op dees maneer meus d’r ein saort van verhäölke in kômme, eine roëjen draod. En det gebeurde. De volgorde van de nummers op de plaat kan mennig leefhebber nog altiéd druime. En al die keuzes woorte gemak door Piet Janssen: ‘Ein dingk waas al duudelik. D’r waas eine nieje schlager dae d’r wie dan auk op zoel kômme: As de sterre dao baove Straole. Det nummer waas op det moment brandniej, maar zoel op zeker ‘’ t succes van Och waas ik maar kinne evenare. Eine geheide knaller: det waas metein te huuere! De Leedjesaovend meus nog plaatsvinde, maar ik wis direk dert det nummer d’n aafsloéter van kant A zoel gaon waere.’

Bietje beej bietje woord duudelik waat in welke volgorde d’r op ging kômme: ‘Iërs wuurt de vraog gesteld Wao gaon we haer? Vervolges belande we in t café, óétintelik geit ein maedje nao hoés in Ik zoel ens wille weite. We wiste wie gezag al det we ginge eindige beej As de sterre, maar d’r waas nog ein gaat van twië minute en det meus waere opgevöld. Door wae woord det maedje dan nao hoés gebrach? Inens kreeg ik ein ingaeving: dao pasde Ik bin van Jansse prima!’

Det nummer woord geschreve door neemus minder as…Harrie Janssen. Inderdaad: de vader van Piet, dae taeves jaorelang Chef Du Protocol beej Jocus waas: ‘Mien vader schreef hiël vuuël, onder miër veur de revues van Sef Cornet. Hae waas eine ôntzettend bescheije man. Döks smeet hae zien tekste weer weg, dan vônd hae ze toch neet good genôg. Maar toch is ‘t nuuëdige bewaard gebleve. Dich maks de kachel met mich aan Marieke is auk van ‘m. En hae schreef oëits ein kersgedich, wao jaore later ein nummer van is gemak det op de kersplaat van Wooden Chain kwaam. Ten tieje van de vastelaoveselpee waas hae euveriges al euverleeje.’

Eine samesteller van ein plaat dae ein nummer van zien eige vader d’r op zette, det zoel veur reacties zörge: ‘Det wis ik zelf auk. Maar iërlik: toen ik beej det leedje oét kwaam had ik de link mit mien vader neet ens gelag. Ik bin van Jansse waas ein nummer det prima tösse die twië leedjes in pasde. Eine saort opvöller, ennen einfache meizinger, dae toewerkde nao de climax.’ ‘t nummer waas Piet op ‘t liéf geschreve, dus veur de vocale teikende hae zelf: ‘’t woord in éine kiër opgenaome. ‘t Had knettervals kinne waere, maar ‘t slaagde wônderwaal. Ik waas d’r op voorbereid det ik commentaar zoel gaon kriége det ‘t ein nummer van mien vader waas, maar det feit deej veur mij neet ter zake.’

Piet zông dus zelf Ik bin van Jansse, de keus veur de zengers beej de euverige nummers sprook groëtendeils vanzelf: ‘Wiel Verwijst zông Venlo stedje döks, dus det waas veur ‘m. En Wiel Vestjens zông altiéd al nummers van Boermans en Luxembourg, dao kôs en wilde me neet umhaer. Veur Hannelore waas De wuiles. ‘t Ware kortgezag duudelikke keuzes.’
Det gold op ‘t iërste aug neet altiéd veur de nummers zelf. Zoëas gezag waas d’r ‘de kwestie Sjiengele boem’, maar d’r waas miër aan de hand. Zoë waas ‘t miërendeil van de gekaoze schlagers afkomstig van Frans Boermans en Thuur Luxembourg: eine auk ziër succesvolle schriéver wie Ad Pollux ôntbrook gans. As d’r ein holtsniejend punt van kritiek op de samestelling van de plaat meug waere gegaeve, dan is ‘t det waal. Piet Janssen: ‘’t Klop det ‘t zwaortepunt beej de Boermans-Luxembourg-nummers loog. Neet in de letste plaats umdat zeej zelf auk beej ‘t productieproces betrôkke woorte. Maar ik had zelf de meiste zeggeschap. Ik wilde persuuenlik hiel gaer Straks is ut weer Aswoensdaag d’r op hebbe. Ein Bliëricks nummer, inderdaad. Maar as aafsloéter van kant B vônd ik det fantastisch passe. Mei door Frans en Thuur woord d’r op gehamerd veur eur ’t is gedaon te keeze, toch heb ik ‘Aswoensdaag’ d’r doorgedrök. Doordet det nummer op plaat verscheen is ‘t zô’nne klassieker gewaore. Minse klaagde waal det ‘t gen Jocusnummer waas, maar wie gezag pretendeerde weej as V&D auk neet ein puur Venlose plaat te wille make. Bliërick huurde beej Venlo. Det is commercieel dinke.’
Janssen geit zelfs nog vaerder: ‘As ik ein Tegels nummer had gevônde det ik geschik vônd had ik det d’r op gezatte. Later huurde ik ‘t door Piet van Bree gemakde Kafee De Böl. Ein Toën Hermans-echtig leedje, ein fantastisch nummer. Ik gaef iërlik toe: as ik det destiéds had gehuurd, dan had det de plaat gehaold.’

Want zoë wiéd ging de vreejheid van Piet Janssen: zienen opdrach waas ein vastelaovesplaat make, de invölling waas aan um. Zoë kôs ‘t gebeure det As ik dich zeen op de elpee belandde. Ein nummer det anno 2017 nog idderein kint, maar gen Jocusnummer is: ‘As det neet op dees plaat waas gekômme waas As ik dich zeen waorschienlik in ‘t vergaetbook gekômme. En det zoel erg jaomer zien gewaes. ‘t Waas enne waereldhit in Venlo. ‘t Clubleed van de Maagdenberg, ein Wien-nummer. Jan Theelen makde ein fantastisch arrangement.’
Theelen arrangeerde de ganse plaat op sublieme wiés. ‘t Rissultaat waas ein kwaliteitsplaat in stereo die veur eine liëge priés (12 gölde 90) exclusief beej V&D zoel waere verkôch: ‘D’n titel woord Vastelaovend Same. Ik weit ‘t neet hielemaol zeker, maar volges mich heb ik daen titel zelf bedach. Piet Camps makde de waalbekende teikening mit ‘t Venlose stadhoés en Flujas en zien vrouw.’
Opvallend: op de plaat steit ein foto mit de Hofzengers en ‘t Venlona-koër, de beej de productie mitwerkende Frans Boermans en Thuur Luxembourg staon vermeld, net as arrangeur Jan Theelen. En fotograaf Jos Crins, dae de foto’s op de hoes makde én de foto van’ stadhoés die de basis vormde veur de teikening op de hoes, krieg erkinning. Maar éine naam ôntbrik beej de makers: dae van Piet Janssen zelf. En det is vraemp. Want ‘t waas toch ech Janssen dae ’t ganse proces leidde. Dae aovende haet laupe puzzele welke nummers op de plaat zoele kômme en dae verantwaordelik waas veur ‘t make van Vastelaovend Same: ‘Ein beslissing van hoëgerhand. V&D wilde neet det ik as warehoésmeiwerker te vuuel nao veure woord geschaove.’ Zoë bleef de rol van Janssen in ‘t gehiël schimmig: de inzigste rol die hae op de plaat officieel zelf haet is die van zenger van Ik bin van Jansse.

Zelfs beej de lancering van Vastelaovend Same in jannewari 1977 stônd Piet Janssen bescheije achteraan: ‘De prissentatie vônd plaats in de lunchroom van V&D. Netuurlik waas van alles geregeld um ‘t oétbringe van de elpee te viére. D’r waas eine kraom mit hiëring, enne dreiolleger speulde As de sterre. Diverse vereiniginge woorte oétgenuuedig, die kôste drinke op koste van V&D.’
D’r veel nogal waat te viére. De verwachtinge rôndum de Venlose vastelaovesplaat ware hoëggespanne. En neet onterech, wie bleek. ‘Vanaaf daag éin leep de plaat wie ennen trein. De perse kôste de aantalle zelfs neet verwerke, zo vlot ging ‘t. Dat waas maar good auk, want door de afspraoke mit V&D waas mien lot min of miër verbônde mit ‘t al dan neet slage van die plaat. Nou, dao bleek ik mich gen zörg miër euver te hove make. Enorme aantalle ginge euver de tuinbank. Frans Boermans en Thuur Luxembourg stônde iddere waek beej mich aan de balie um te informere wievuuel ware verkoch.’
Piet Janssen waas zakeman pur sang: ‘Ik weit nog good dat de Vors van Jocus op ein gegaeve moment in de winkel waas. Hij woel gaer tiën plate hebbe. Ik dach: det is moei zake doon, zoë op de vruuge morge. Det is dan hônderdnegeentwintig gölde, zag ik. Maar nae: ik had ‘t volges um verkiërd begrepe. Hae woel ze gratis mei hebbe. Vors of genne Vors: det kôs ik neet make. Kôs ik niet simpeleweg verantwaorde aan mien superieure. Effe later ging d’n tillefoon. De groëten baas vanoét Amsterdam aan de lien. Giftig. Wao ik mei bezig waas. En det ik die plate maar hiël rap gratis mei meus gaeve. Kort daonao waas de Vors weer in de winkel. Mit enne grimas op de snoét verleet hae ‘t pand mit zien gratis plate.’ En zoë brach de distributie van Vastelaovend Same miér mit zich mit: ‘We hadde ein enorm bord veur op de gevel gemak. Twië beej dreej maeter. Det woord aafgekeurd door de pliessie: ‘t meus steviger waere vasgemak. Allemaal koste die beej de plaat kwame. Ik meus de cente bewake, maar good: reclame moch bes waat koste.’

Iërlik is iërlik: de elpee leverde hiël waat op: ‘De opbrings woord fifty fifty verdeild tösse V&D en Jocus. Al rap ware dr twintigduoézend van verkoch en krege we ein golde plaat. In Willemina. Eigelik wilde V&D d’r mich gen gaeve, maar doordet alle solozengers ein plaat krege kwame ze d’r neet ônderoét mich auk éin aan te beeje.’
De enorme verkaupciéfers zörgde veur publiciteit boéte de regio: ‘We kwame op Radio-Zuid, waodoor de plaat auk in Mestreech woord verkoch. En landelik ware we te gas in de oétzending van Hans van Willigenburg. De artieste zelf zoge niks truuk van de opbrings van de plaat, maar de Buma-rechte zörgde waal veur geld veur de schriévers.’
Doordet zien vader neet miër laefde kwaam d’r zoëdoonde auk geld binne veur Piet Janssen: ‘Maar ik wilde dao zelf neet aan verdene. Sowieso zoel ‘t dan binne de femilie verdeild waere. Ik woënde destiéds in Sevenum en bedach ein ludieke meneer um plezeer aan de opbringste te belaeve. We beurde doézend gölde, wao-op ik ennen oproop plaatsde. Idderein dae in de umgaeving woënde, dae Janssen hoot en zich kôs legitimere waas welkom um gratis beer te kômme drinke beej Kronenburgerhof. Nou, det waas waat. ‘t Leep storm: um elf oor ware de vate beer op en dus auk de doézend gölde. De helf van de Janssens ging toen nao hoés, de andere helf haet op eige kosten nog flink doorgedrônke.’

Beej Jocus kreeg Piet Janssen, ondanks de iërdere taegewerking vanoét Vroom & Dreesmann, waal iër veur zien werk: ‘Ik woord mit mien vrouw ôntvange op ein Jocuszitting. Had iërlik waor niks in de gate, we ware al bliej det we woorte oétgenuuedig. Dao woord ik nao veure gerope. ‘Dit is de chef dae de plaat beej V&D meugelik haet gemak’, zoë woord ik aangekondig. Ik kreeg ein certificaat en woord beneump in de orde Zilver in d’n Haan. Det waas schoën, al woord ‘t kôntak mit Jocus al gauw ein stök minder.’

‘t Ganse gebeure kreeg veur Piet Janssen namelik ein nogal vervaelend stertje: ‘Al gauw waas duudelik det d’r einen opvolger meus kômme van Vastelaovend Same. Det woord ’t Is Weer Vastelaovend, maar ik ben tössendoor aafgehäök. Binne V&D waas d’r intösse eine niejen baas dae de zaak nao zichzelf toetrok. Waal woord ik betrokke beej de prissentatie. Die zoel plaatsvinde veur ‘t stadhoés. Ik had alles geregeld: d’r zoel ein tent kômme te staon en de Raod van XI van Jocus zoel helpe de plaat aan de man te bringe.’
Dao kwaam weinig van terech: ‘Dae'n daag raegende ‘t piépestele, um elf oor ware pas dreej plate verkoch. En Jocus? Nörges te bekinne. Op ein gegaeve moment zoog ik al die mutse binne staon, dao wao noow Old Dutch is. Wao blief geej? We hadde ein aafspraok, zoë foeterde ik. Ja, maar ‘t raegent, weej waere allemaol naat. Eine keek op zien horloge. Hé, ‘t is al kwart euver elf, ik môt zoë tennisse. Ennen andere meus zoë zien kind nao ein fees bringe. Euverduudelik smoesjes. De elitaire halding wao ‘t Jocus van toen um bekind stônd. Ik waas woedend. Dus ik pak de ganse boel in en zeg: dit is ‘t letste waat ik in dees richting doon. En det woord door V&D gezeen as werkweigering.’

Zo’n viërtig jaor later kiek Piet Janssen mit gemingde geveules truuk op die periode: ‘Ik had hiël vuuel energie in de plaat gestaoke, daodoor bes waat steekskes laote valle. D’r kwaam zoëvuuël op mich aaf, messchiens waas ‘t allemaol iets te vuuel gewaore. Maar toch meug ik bes gruuets zien op waat ik veur mekaar heb gekrege. De plaat is einen echte klassieker gewaore. Ik heb al dökker gezag: bring die oét op cd. Viéf Euro, vuuël miër hoof die neet te koste. Gegarandeerd dat die verköp,  puur um de nostalgie. Dao staon allemaol evergreens op, zô’n cd is gemekkelik op te steure nao geëmigreerde Venlonaere. In Canada, Australië of wao dan auk.’

En, aafsloétend: ‘Ik heb in dae richting mienen tiéd gehad. Bin intösse achenzevetig. Ik ben bliej det ik laef, bin de aafgeloupe jaore ernstig krank gewaes. Truukkiékend heb ik zeker waat foute gemak, maar ik heb mien bes gedaon. ‘t duit mich deug detter van dees plaat zoëvuuël verkoch zien en det ik dao de spil achter bin gewaes. ‘t Guf maar weinig minse die dit verhaol kinne. ‘t Meus enne kiër waere verteld, want ‘t is netuurlik ônmiskinbaar ein stökske Venlose vastelaoveshistorie.’

Vanoét ein vraemde taal euvergezatte in Venloos door Henk de Boer, Jocus’P&P

Niejsarchief

05-10-22 Leedjesbukske Opus Jocus 2022
04-09-22 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend bekind
06-08-22 In memoriam: Jan Drost
02-08-22 In memoriam: Ini Engels-Cornet
31-07-22 28 inzendinge Jocus Veurselectie 2022
20-05-22 In memoriam: John Bartels
10-04-22 In memoriam Hay Kuyper
01-03-22 Jocus motto Vastelaovend 2023
25-02-22 In memoriam: Leopold Wolters
17-02-22 Vastelaoveszôndaag 13.11 oor: Kinderoptoch
08-02-22 Jocus prissenteert 74e editie van De Träöt
03-02-22 Toch nog eine nieje Jocus Prins
20-01-22 Jocus vlaggemas-aktie
17-12-21 Vastelaovend 2022: gen Prinse en georganiseerde vastelaovesaktiviteite in Venlo en Bliërick
11-11-21 Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door
04-11-21 Jocus bluuës evenement Elf van Elf aaf
19-10-21 ‘D’n Opstaeker® 2022’ ein ontwerp van Sabrina van Wijlick
16-10-21 Boeremoos paote in ‘t park
09-10-21 Indoétslaag Opus Jocus 2021
04-09-21 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2021 bekind
25-07-21 33 inzendinge veur Jocus Veurselectie
06-07-21 In memoriam: Ser Vijgenboom
13-06-21 Jocus Museum iërt Piet Camps mit tentoënstelling 'Waas geteikend'
05-05-21 Oétkomste Jocus enquête bekind
23-03-21 In memoriam: Pierre Janssen
12-03-21 Enquête toekôms vastelaovend
18-02-21 In memoriam: Funs Bisschops
16-02-21 Motto 2022
06-02-21 Podcast 'Lockdown op zölder'
31-01-21 In memoriam: d’n hiër Paul Tjen
24-01-21 De Träöt bringk dit jaor de Vastelaovend thoés
14-01-21 Anne Haeyen mak winnend ontwerp Vastelaovesposter 2021
07-01-21 Stum veur de Vastelaovesposter 2021
31-12-20 In memoriam Jack Collin
11-11-20 Maks dich de vastelaovesposter van 2021?
13-10-20 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’ ein ôntwerp van Jos Cremers
08-10-20 Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021
03-10-20 Indoétslaag Opus Jocus 2020
28-09-20 Opus Jocus Leedjesaovend zonder publiek in de zaal
30-08-20 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2020 bekind
26-07-20 27 inschriévinge Jocus Veurselectie
04-06-20 Jocus Museum vanaaf 15 juni weer te bezeuke
15-04-20 Inschriéving Jocus Veurselectie
10-04-20 In memoriam: Evert Theunissen
06-04-20 Boerebroélof 2021 gegund aan 't Zomerparkfeest
04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch

Volgende evenemente

Kaarte bestelle